اختلال صوت چیست؟

در فرايند ارتباط كلامی، صوت ابزاری است که نه تنها پيام را منتقل می كند، بلكه بر معنای آن می افزايد، احساس گوينده را بيان می كند و ميتواند پيام قوی تری را به شنونده انتقال دهد. صوت علاوه بر بيان حالت های عـاطفی، هيجـانی و روانـی گوينده، ميتواند حالت های جسمی گوينده، بـه خصوص وضعيت حنجره را مشخص نمايد. آسيب هاي صوتي ميتوانند به دليل اختلالات ساختاري و عملكردي باشند. صـوت نابهنجار به هرگونه انحراف در زيروبمي، بلندي، كيفيـت يـا سـاير ويژگيهاي پایه صوت گفته مـي شـود كـه بـه طـور پيوسـته در برقراري ارتباط اختلال ايجاد می كند، توجه سايرين را به صدا جلب می کند و می تواند بر گوينده و شنونده تأثير نامطلوب بگذارد. تشخيص صـوت نابهنجـار با در نظر گرفتن عواملي همچون سن، جنس، فرهنـگ و سطح طبقاتي فرد صورت می گيرد.

بر اساس آمار ، 3 درصد بزرگسالان به طور مداوم نشانه هاي اختلال صوت را دارند و 50 تا 60 درصد افراد داراي اختلالات صوت، تأثيرات اختلالشـان را بـر جنبه هاي رواني زندگي گزارش كرده اند.

در افراد با وابستگي بیشتر به صدا جهت برآورده کردن رضـايت اجتمـاعي و شـغلي، اختلال صوت،اثرات مخرب بيشـتري خواهند داشت؛ درنتيجـه اختلال صوت نيز مانند ساير مشـكلات و بيمـاري هـاي جسـمي ممكن است پيامدهاي عـاطفي بـه همـراه داشـته باشـد. در اين صورت مشكلات روانشناختي و عاطفي را می توان به عنوان پيامد مستقيم اختلال صوت به شمار آورد. ايـن افراد در زنـدگي حرفـه اي و نیز در زندگي روزانـه و شخصي خود، مشكلات اجتماعي، ارتباطي، جسمي و عاطفي را تجربه ميكنند.

در صورت شک به وجود اختلال صوت ، لازم است فرد توسط آسیب شناس گفتار و زبان ارزیابی شود. در کلینیک رسا ارزیابی تخصصی اختلال صوت، توسط متخصصین این حیطه، صورت می گیرد.

 

رفرنس ها:

  1. مجیری فریبا، احمدی اکرم، حسن زاده اکبر. بررسی و مقایسه شاخص معلولیت ناشی از اختلال صوتی در معلمان و کاربران غیر حرفه ای مبتلا به اختلال صوتی. پژوهش در علوم توانبخشی 1392؛9(3):367-376.

Available from: https://sid.ir/paper/144125/fa

  1. جلالیان مرضیه، صالح مجید، زارعی ناصر، شکاری احسان، افشاری صمد. مقایسه شاخص معلولیت صوتی در اختلالات صوتی عملکردی و ساختاری. مجله توانبخشی ۱۳۹۸; ۲۰ (۴) :۳۷۶-۳۸۲.