یادگیری و عوامل مؤثر برآن

?عوامل موثر بر یادگیری: 

? سوابق خانوادگی: طبق تحقیقات مهم ترین عامل در پیش بینی وضعیت یادگیری کودکان،  سوابق خانوادگی فرد در تحصیل یا به عبارتی فاکتور های ژنتیکی می باشد.

?رشد گفتار و زبان

? بهره هوشی_IQ: خوشبختانه طی سالهای گذشته تحقیقات اثبات نموده اند که بهره هوشی به طرق خاص قابل بهبود و افزایش دادن است.

?محیط آموزشی.

?عوامل شخصیتی فرد، مثل عواطف و هیجان ها.