یادگیری و عوامل مؤثر برآن

📍عوامل موثر بر یادگیری: 

📌 سوابق خانوادگی: طبق تحقیقات مهم ترین عامل در پیش بینی وضعیت یادگیری کودکان،  سوابق خانوادگی فرد در تحصیل یا به عبارتی فاکتور های ژنتیکی می باشد.

📌رشد گفتار و زبان

📌 بهره هوشی_IQ: خوشبختانه طی سالهای گذشته تحقیقات اثبات نموده اند که بهره هوشی به طرق خاص قابل بهبود و افزایش دادن است.

📌محیط آموزشی.

📌عوامل شخصیتی فرد، مثل عواطف و هیجان ها.