نقش گفتاردرمانگر در استروبوسکوپی

برای آسیب شناس گفتار و زبان علاقه مند به اختلالات صدا ، ویدئو لارنجیال استربوسکوپی ابزار بسیار ارزشمندی است. در واقع، در حال حاضر استفاده از این ابزار برای آسیب شناس گفتار و زبان بخشی از کار اوست.

دیدن حنجره با استفاده از ویدئواستربوسکوپی و تفسیر نتایج برای ارزیابی تولید صدا و عملکرد تارآواها، بخشی از وظیفه آسیب شناس گفتار و زبان پرتجربه است.