معاینات حنجره

معاینات حنجره

در انواع اختلالات صوت و حنجره معاینه صحیح حنجره اولین قدم در رسیدن به تشخیص میباشد. معاینات حنجره شامل موارد زیر می باشند

۱)مشاهده گردن و جایگاه حنجره.

 

۲)شیندن صدای بیمار از نظر تغییرات صدا

 

۳) لمس کردن از نظرحساس بودن در لمس ،وجود توده قابل لمس و…

۴) مشاهده حنجره توسط آینه حنجره که به آن لارنگوسکوپی غیر مستقیم می گویند.

 

۵) ویدئو لارنگوسکوپی حنجره

 

۶) ویدئو استروبوسکوپی حنجره