صوت طبیعی

صوت طبیعی، صوتی است که :
. ۱به اندازه کافی بلند باشد تاشنیده شود، بدین معنی که صوت طبیعی باید با وجود سرو صدای زمینه،
قابل فهم باشد . ()loud ness
.۲نباید سبب آسیب و یا صدمه رسیدن به مکانیسم آوایی گوینده شود و منجر به آسیب بافتی حنجره و
ترومای مدتی شود ()voice hygiene
.۳خوشایند باشد، یعنی نباید از نظر کیفیت صدا خشن، گرفته یا نفس آلود باشد ()pleasantness
.۴با توجه به عواطف و احساسات گوینده تغییر کند و دارای تنوعاتی در زیر و بمی، بلندی و کیفیت
)flexibility( صدا باشد
-۵باید بیانگر سن، جنس و شخصیت گوینده باشد.
عوامل موثر بر صوت :
فاکتورهای زیادی بر صوت تأثیر دارد، به همین دلیل تنوع صوت بسیار نامحدود و صوت منحصر به فرد
می باشد.
عواملی نظیر : سن، جنس، جثه، ویژگیهای شخصیتی، عوامل روحی عاطفی، خستگی، بیماری، معیارهای
فرهنگی-آموزشی-محیطی ، تربیت صوت و … بر صوت تاثیر می گذارند