رویکرد تیمی در صوت درمانی

در درمان اختلالات صوت تشکیل یک تیم درمانی متشکل از آسیب شناس گفتار و زبان، متخصصین گوش و حلق و بینی که نقش ویژه ای در تشخیص های پزشکی دارند و نیزسایر افراد نظیر متخصصین آسم و آلرژی، نرولوژیست ها و روانپزشکان بسیار حائز اهمیت است.در این بین نقش آسیب شناس گفتار و زبان عبارت است از:

  • ارائه اطلاعاتی در خصوص پیشگیری از وقوع اختلالات صوت در افرادی که در معرض خطر قرار دارند.
  • اجرای ارزیابی های بالینی و ابزاری از کیفیت صوت وساختار های حنجره
  • بررسی عملکرد طبیعی و غیر طبیعی صوت و ویژگی های ادراکی و نیز آکوستیکی آن
  • ارجاع افراد به متخصصین برای تشخیص پزشکی نوع مشکل(فلج یک طرفه و…)
  • اجرای درمان های مناسب در خصوص تغییر پوسجر،الگوی تنفس،الگوی عملکرد تارهای صوتی