اختلال بلع

اختلال بلع:

تغذیه، یکی از ضروری ترین نیازهای زیستی انسان می باشد که از طریق عمل بلع، مواد غذایی ضروری برای تولید انرژی و رشد بافت های بدن، تأمین می گردد. فرایند بلع طبیعی شامل چهار مرحله آمادگی دهانی، انتقال دهانی، حلقی و مروی می باشد که در اثر مجموعه ای از انقباضات عصبی- عضلانی ارادی و غیر ارادی است که به صورت هماهنگ و متوالی انجام می شوند. اگر در هر یک از این چهار مرحله بلع مشکلی ایجاد شود، اختلال بلع (Dysphagia) رخ میدهد که هـر نـوع مـشكلي در جويدن يا بلعيدن غذاها، مايعـات يـا داروهـا را شـامل مي شود. دیسفاژی یکی از عوارض ناشی از ضایعات مرکزی یا محیطی نورولوژیک است .

 

پیامدهای ناشـي از ايـن اخـتلال:

بـسيار متنوع است. فـوت بيمـار در اثـر خفگـي يـا پنوموني ناشـي از آسپيراسـيون، از جملـه حیاتی تـرين عوارض دیسفاژیا مي باشـد. کاهش استقلال و سوءتغذیه از جمله عوارض دیگر این اختلال است. ابـتلاي هـم زمـان بـه ديسفاژيا در افراد مبتلا بـه بيمـاري هـاي دیگر همچون پاركينسون، مالتیپل اسکلروزیس، ديابت و …، مي تواند بـه دلیل كـاهش سـطح سـلامت عمـومي بيمـار، بـه افزايش شدت اختلال اولیه منجر شود. با توجه به پيامـدهاي جدي اختلالات بلع مانند سوء تغذيه، پنوموني و آسپيراسيون، بـسيار ضروري می باشد که گـروه هـايي از بيماران كه درخطر ابتلا به اين اختلالات هستند، شناسایی شده و درمان توانبخشی، دارویی و یا جراحی را آغاز كرده و از افزايش شدت اختلال جلـوگيري نمود.

 

رفرنس ها:
  1. پورجواد مرضیه، درخشنده فاطمه، اعتمادی فر مسعود، سلیمانی بهرام. عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله دانشکده پزشکی اصفهان 1389؛28(104):40-46.
  2. شریفی فردین، روشندل صادق، سعادت پیام، سهراب نژاد رضا، کیاکجوری کیوان، دهقان مهدی، خفری ثریا. اختلال بلع دهانی- حلقی بر اساس جایگاه آسیب در بیماران دچار سکته مغزی. مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور 1396؛ 2(3-4): 135-130.
  3. سیف پناهی، محمد صادق؛ رضایی، محمد؛ عبدلی، علی؛ شیر محمدی خرم، نسرین. نحوه توزیع آسیب شناسیهای متفاوت دیسفاژی و عوامل خطر مرتبط در بیماران دچار اختلالات نورولوژیک. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، تابستان 1401؛ 29(3): 176-169.